اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۳۹۹۷۲ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۳۹۹۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۲۰۸۵۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۲۰۸۵۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
حسن نژاد ۹۱۲۶۲۷۸۷۴۰ ۰۰۹۸
قاسمی نژاد ۹۱۲۷۱۱۴۸۱۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، پاساز خیام ،طبقه سوم ، پلاک 392

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، پاساز خیام ،طبقه سوم ، پلاک 392

  • :
  • ۳۳۹۳۹۹۷۲ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۳۹۹۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۲۰۸۵۷ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۳۹۲۰۸۵۷ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • :

 آقای قاسمی نژاد
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۳۹۹۷۲
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۲۰۸۵۷
 ۰۰۹۸ قاسمی نژاد ۹۱۲۷۱۱۴۸۱۶

آدرس